Våren 2014 vedtok Trondheim kommune en sykkelstrategi for byen i perioden 2014-2025. Hensikten er å lage en langsiktig plan for å få mest sykling igjen for investeringene. Visjonen er at Trondheim skal være Norges beste sykkelby.

Last ned: Sykkelstrategi Trondheim.

Her er de viktigste målene i forslaget:

  • Sykkelandelen skal dobles til 15 prosent innen 2025. Det vil si dobbelt så mange sykkelturer som nå; fra 40 000 til 100 000 hver dag (mer enn en dobling i antall turer fordi Trondheims befolkning øker).
  • Trondheim skal ha et helhetlig hovednett for sykkel med god kvalitet.
  • Standarden på drift og vedlikehold av sykkelanleggene skal styrkes vesentlig.

Strategien peker spesielt på behovet for en satsing på barn og unge. På et sykkelnett med høy kvalitet må syklistene i størst mulig grad skilles fra gående og kjørende. Målet er å øke andelen separate anlegg fra 7 prosent i 2010 til over 50 prosent i 2025.

Antall ulykker skal ned. Folk skal føle seg trygge på sykkel, og de skal oppleve at drift og vedlikehold er bedre. Alt dette skal måles.

Antall parkeringsplasser for sykkel på gategrunn i Midtbyen skal øke fra 650 i 2009 til 1 300 i 2025.

Mål og tiltak griper til en viss grad inn i hverandre.

Virkemidlene kan enkelt deles inn i fire typer:

  • Nye og bedre anlegg: Gjør det raskere og tryggere å sykle, og viser at syklisten har en viktig posisjon i trafikkbildet.
  • Bedre drift og vedlikehold: Kan særlig øke sykling om vinteren. Sykkelandelen i vinterhalvåret er under 3 prosent i Trondheim. Det er viktig å øke vintersyklingen. Vinterstid er presset størst på kollektivtrafikken og vegene.
  • Kommunikasjon og rådgivning: Informere om mulighetene, bevisstgjøre folk, påvirke reisevaner og bygge sykkelkultur.
  • Sykkelvennlig arealbruk: Arealplanlegging som prioriterer sykkel.